پرش به


تصویر
- - - - -

قطعه کد مربوط به مرتب سازی در اسمبلی

برنامه سازی سیستم آزاد بندرعباس ابوالفضل عربی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
1 پاسخ برای این موضوع

#1 ابوالفضل عربی

ابوالفضل عربی

  Administrator

 • مدیران ارشد
 • 99 ارسال
 • مکان : بندرعباس ، تهران

ارسالی 23 December 2017 - 06:58 PM

زبان سی پلاس پلاس :

#include<iostream>
using namespace std;
#include<conio.h>

int main(){
	int temp = 0;
	int a[7]={10,1,5,3,2,7,8};

	for(int i=0;i<7;i++)
	{
		for(int j=i+1;j<7;j++)
	{
		if(a[i]>a[j])
		{
		 temp = a[i];
		 a[i] = a[j];
		 a[j] = temp;
		}
	}
	}


	for(int i=0;i<7;i++)
	{
	 cout<<a[i]<<endl;
	
	}

	_getch();
	return 0;
}

زبان اسمبلی :

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h      ; header file for input/output

cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack

.DATA          ; reserve storage for data
i dword ?
j dword ?
temp dword ?
a dword 10,1,5,1,2,7,8,?
prm byte 11 dup(?)
endL  byte cr,Lf,0
.CODE              ; start of main program code
_start:
    mov edx , offset a
		mov i,edx
	f:
		mov edx,i
		mov eax,[edx]
		cmp eax,0
		je  endF
		
		mov edx,i
		add edx,4
		mov j,edx
	f1:
		mov edx,j
		mov eax,[edx]
		cmp eax,0
		je  endF1
		
		mov edx,i
		mov ebx,[edx]
		
		cmp ebx,eax
		jg  xch
	endCmp:
		mov edx,j
		add edx,4
		mov j,edx
		jmp f1
		endF1:
		
		mov edx,i
		add edx,4
		mov i,edx
		jmp f
		endF:
		jmp endFunc
	xch:
   	mov edx,i
		mov ebx,[edx]
		
		mov edx,j
		mov eax,[edx]
		
		mov [edx],ebx
		
	  mov edx,i
		mov ebx,[edx]
		mov [edx],eax
		jmp endCmp 
	endFunc:
	 mov edx , offset a
   f2:
		mov eax,[edx]
		cmp eax,0
		je  endF2
		dtoa prm,eax
		output prm
		output endL
		add edx,4
		jmp  f2
	 endF2:	
    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code


موفق و موید باشید


 • mohsen_safari و MeYsam_96 این پست را پسندیده است

ابوالفضل عربی
شماره تماس : 09380291826

ایمیل دانشگاهی : abolfazl.arabi@iauba.ac.ir
ایمیل  کاری : info@IranDelphi.ir


#2 ابوالفضل عربی

ابوالفضل عربی

  Administrator

 • مدیران ارشد
 • 99 ارسال
 • مکان : بندرعباس ، تهران

ارسالی 13 May 2018 - 03:51 PM

قطعه کد مربوط به مرتب سازی رشته ها

.386
.MODEL FLAT
ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD
INCLUDE io.h            ; header file for input/output
cr      EQU     0dh     ; carriage return character
Lf      EQU     0ah     ; line feed
.STACK  4096            ; reserve 4096-byte stack
.DATA                   ; reserve storage for data
i dword ?
j dword ?
prompt1  byte "Enter String :",0
strCmp byte   40 dup(?)
endL  byte cr,Lf,0
string   byte   10 dup(?)
.CODE                           ; start of main program code
_start:
        output prompt1
        input strCmp,40

       mov edx , offset strCmp
       mov  i,edx
    f:
        mov  edx,i
        mov  al , [edx]
        cmp   al , 0
        je    endF
        
        add edx,1
        mov j,edx
        
    f1:
        mov  edx,j
        mov  al , [edx]
        cmp   al , 0
        je    endF1    
        
        mov edx,i
        mov  bl,[edx]
        
        mov edx,j
        mov  al,[edx]
        
        cmp al,bl    
        jb   exchange
    endCmp:    
         mov edx,j
        add edx,1
        mov  j,edx
        jmp f1
    endF1:
    
        mov edx,i
        add edx,1
        mov  i,edx
        jmp f
    endF:
    jmp endFunc
  exchange:
    xchg al,bl
    
    mov edx,i
    mov [edx],bl
    
    mov edx,j
    mov [edx],al
    jmp endCmp
   endFunc:
    
       output strCmp   ;chap String
        
 
        INVOKE  ExitProcess, 0  ; exit with return code 0

PUBLIC _start                   ; make entry point public

END                             ; end of source code

1397/02/23


ابوالفضل عربی
شماره تماس : 09380291826

ایمیل دانشگاهی : abolfazl.arabi@iauba.ac.ir
ایمیل  کاری : info@IranDelphi.ir


همچنین به برنامه سازی سیستم, آزاد بندرعباس, ابوالفضل عربی نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

صفحه ی اینستاگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس