پرش به


تصویر
- - - - -

قطعه کد زیر را از زبان سی پلاس پلاس به اسمبلی تبدیل کنید

زبان ماشین و اسمبلی اسمبلی زبان ماشین آزاد بندرعباس ابوالفضل عربی

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ابوالفضل عربی

ابوالفضل عربی

  Administrator

 • مدیران ارشد
 • 99 ارسال
 • مکان : بندرعباس ، تهران

ارسالی 17 December 2017 - 06:44 PM

قطعه کد سی پلاس پلاس

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;

int main(){
	int i =1 , j=4,j1=4 ;

	for(i=1;i<=20;i++){
  if(i<=5){
		cout<<i<<endl;
	}
	if((i<=10)&&(i>5))
	{
		cout<<i+j<<endl;
		j=j-2;
	}
	
  if((i<=15)&&(i>10))
	{
		cout<<i<<endl;
	}
	if((i<=20)&&(i>15))
	{
		cout<<i+j1<<endl;
		j1=j1-2;
	}
	}
	_getch();
	return 0;
}

قطعه کد اسمبلی

.386
.MODEL FLAT
ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD
INCLUDE io.h      ; header file for input/output
cr   EQU   0dh   ; carriage return character
Lf   EQU   0ah   ; line feed

.STACK 4096      ; reserve 4096-byte stack
.DATA          ; reserve storage for data
string byte 40 dup(?)
j dword 4
jf dword 4
.CODE              ; start of main program code
_start:
    mov eax , 0
	  mov ecx , 1
	f:
	  cmp ecx,20 
	  ja  endF
	  
		cmp ecx,5
		jbe chpFirst
		
		cmp ecx,5
		ja chpSecond
	cmpTh:
	   cmp ecx,15	 
		 jbe chpTh
  cmpFt:
		cmp  ecx,20
		jg endF 
		mov  eax,ecx
		add  eax,jf
		dtoa string , eax
		output string
		mov  eax , jf
		sub eax , 2
		mov jf,eax 
	endCmp:	
	  inc ecx
	  jmp f
	
	
	chpFirst:
		dtoa string , ecx
		output string
	jmp  endCmp
	
	
	chpSecond:
		cmp  ecx,10
		jnbe cmpTh 
		mov  eax,ecx
		add  eax,j
		dtoa string , eax
		output string
		mov  eax , j
		sub eax , 2
		mov j,eax
	jmp  endCmp
	
	chpTh:
		dtoa string , ecx
		output string
	jmp  endCmp
	
	endF:
	  
    INVOKE ExitProcess, 0 ; exit with return code 0

PUBLIC _start          ; make entry point public

END               ; end of source code


قطعه کد مورخه ی 26 آذر 96 درس زبان ماشین و اسمبلی


ابوالفضل عربی
شماره تماس : 09380291826

ایمیل دانشگاهی : abolfazl.arabi@iauba.ac.ir
ایمیل  کاری : info@IranDelphi.ir


همچنین به زبان ماشین و اسمبلی, اسمبلی, زبان ماشین, آزاد بندرعباس, ابوالفضل عربی نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

صفحه ی اینستاگرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس