پرش به


تصویر
- - - - -

معکوس رشته ی اول و ذخیره در رشته ی دوم

اسمبلی زبان ماشین ریزپردازنده ابوالفضل عربی دانشگاه آزاد بندرعباس

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1 ابوالفضل عربی

ابوالفضل عربی

    Administrator

  • مدیران ارشد
  • 99 ارسال
  • مکان : بندرعباس ، تهران

ارسالی 26 May 2018 - 04:21 PM

برنامه ای بنویسید که یک رشته را از ورودی دریافت و دقیقا معکوس همان رشته را در رشته ای دیگر ذخیره گردد و در انتها رشته ی معکوس شده چاپ گردد.

.386
.MODEL FLAT

ExitProcess PROTO NEAR32 stdcall, dwExitCode:DWORD

INCLUDE io.h            ; header file for input/output

cr      EQU     0dh     ; carriage return character
Lf      EQU     0ah     ; line feed

.STACK  4096            ; reserve 4096-byte stack

.DATA                   ; reserve storage for data
i      dword    ?
j      dword     ?
prompt1 BYTE    "Enter String:  ", 0
voroodi  BYTE    40 DUP (?)
khorooji  BYTE    40 DUP (?)
.CODE                           ; start of main program code
_start:
        output  prompt1         ; prompt for String
        input   voroodi, 40      ; read ASCII characters
        
        mov   edx,offset voroodi
        mov  ecx,0
    f:
        mov   al , [edx]
        cmp   al,0
        je    endF
        inc  ecx
        inc  edx
        jmp  f        
    endF:
    
    dec      edx
    mov        i,edx
    mov        edx,offset khorooji
    mov       j,edx
    
   f1:
        cmp  ecx,0
        jbe  endF1
        
        mov   edx,i
        mov   al , [edx]
        mov   edx,j
        mov   [edx],al
        
        dec  ecx
        dec  i
        inc  j
        jmp  f1
    endF1:
    
    output khorooji

        INVOKE  ExitProcess, 0  ; exit with return code 0

PUBLIC _start                   ; make entry point public

END                             ; end of source code

موفق و موید باشید

مهند ابوالفضل عربی

97/03/05


ابوالفضل عربی
شماره تماس : 09380291826

ایمیل دانشگاهی : abolfazl.arabi@iauba.ac.ir
ایمیل  کاری : info@IranDelphi.ir


همچنین به اسمبلی, زبان ماشین, ریزپردازنده, ابوالفضل عربی, دانشگاه آزاد بندرعباس نیز برچسب خورده است

0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی

صفحه ی اینستاگرام  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس